Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van GROEIKAMPEN vzw 

 

De kampen worden georganiseerd door GROEIKAMPEN! Deze organisatie valt onder het ondernemingsnummer 1008.387.848. De kampen hebben als doelgroep kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het 2de middelbaar.

We organiseren kampen zonder overnachting waarbij welbevinden, beweging, verbinding, kwaliteit en plezier voorop staan! Onze zorgzame en dynamische begeleiders hebben ervaring in het begeleiden van kinderen en worden via een vrijwilligerscontract tewerkgesteld.

Naast het aanbieden van kwalitatieve groeikampen organiseren we ook yogalessen, weerbaarheidstrainingen en workshops.

 

1. INSCHRIJVEN

Inschrijven van uw kinderen kan via de website (www.groeikampen.be) voor één of meerdere kampweken. Onmiddellijk na de inschrijving ontvang je een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Je ontvangt via mail een bevestiging van betaling nadat vzw groeikampen het juiste inschrijvingsbedrag ontvangen heeft. Het vermelde inschrijvingsbedrag op de website omvat alle kosten zoals begeleiding, accomodatie, materiaal en 2 tussendoortjes. De lunch (maaltijd voor over de middag) en een drinkfles brengen de kinderen zelf in een rugzak mee.

MERK OP: Ouders kunnen enkel inschrijven voor een volledige kampweek. Dit kan uitzonderlijk afwijken als een ouder na schriftelijke aanvraag via mail expliciet toestemming kreeg van de organisatie vzw groeikampen (creagroeikampen@gmail.com).

2. ANNULATIE DOOR OUDERS

Annuleren van een inschrijving kan via mail (creagroeikampen@gmail.com) tot 4 maanden voor de aanvang van de kampstart. De deelnemer ontvangt daarna per mail een bevestiging van annulatie. Door deze annulatie kunnen we een andere (reserve)deelnemer gelukkig maken met deze plaats.

MERK OP: 

a) de betaling voor het kampgeld was nog niet in orde: annulering is kosteloos

b) de betaling voor het kampgeld was al in orde maar mijn kind is 1 of meerdere kampdagen ziek: met een doktersattest kan u een gedeeltelijke terugbetaling krijgen

c) de betaling voor het kampgeld was al in orde:

– het inschrijvingsgeld wordt overgezet naar een ander kamp

– het inschrijvingsgeld wordt in een persoonlijk spaarpotje geplaatst en wordt automatisch in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving

3. VERZEKERING

Er is een verzekering afgesloten voor alle ingeschreven kinderen.

MERK OP: 

a) er is een franchisebedrag van 50 euro betreffende lichamelijke ongevallen

b) de ouders gaan akkoord met de voorziene afgesloten verzekeringsclausule van vzw groeikampen (op te vragen via creagroeikampen@gmail.com)

c) de contactgegevens worden per kampweek/lessenreeks verzonden naar de verzekeringsagent om in orde te zijn met de verzekeringsclausule en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

4. VERLIES, SCHADE, DIEFSTAL

Onze organisatie vzw groeikampen  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de ingeschreven kinderen meegebrachte persoonlijke voorwerpen (vb. GSM, geld, orthodontiebeugel, …) .

5. BEZORGDHEDEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN 

Als ouder kan u steeds de kamporganisator (Liesbeth Derie) aanspreken bij een eventuele bezorgdheid, opmerking of klacht.

6.  FOTO’s en VIDEO’s

Op de kampen en tijdens de lessenreeksen nemen we vaak foto’s. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op onze website, flyer, sociale media of andere publicitaire doeleinden.
Indien u als ouder niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dan kan u dit enkel schriftelijk via mail laten weten. (creagroeikampen@gmail.com)

7. MEDICATIE

Wij dienen enkel medicatie toe bij het overhandigen van een doktersattest (toedieningsvoorschrift). De kampbegeleiders of de kamporganisator zal de medicatie toedienen volgens de voorschriften die geschreven staan op het doktersattest tijdens de kampweek. De kamporganisatie vzw groeikampen en de kampbegeleiders en de kamporganisator kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen van medicatie op vraag van ouders met een doktervoorschrift. 

8. ANNULATIE KAMPWEEK of LESSENREEKS DOOR ORGANISATIE

Bij overmacht (overlijden, ziekte) of andere heel uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden door vzw groeikampen. We proberen steeds te zoeken voor een alternatief. Indien er helemaal geen andere optie zal vzw groeikampen het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetalen.

9. ZIEKENFONDSATTESTEN 

Na deelname aan een kampweek zal er een ziekenfondsattest meegegeven worden.

10. FISCALE ATTESTEN 

Na deelname aan een kampweek zal het fiscaal attest in orde gebracht worden tegen de vooropgestelde datum volgens de overheidsvoorschriften.

11. CONTACTGEGEVENS

De contactgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van vzw groeikampen / ledenbeheer. 

De contactgegevens worden gebruikt om te kunnen deelnemen aan kampen of lessenreeks of workshops van vzw groeikampen, om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen en het bekomen van subsidiëring door de overheid. 

Groeikampen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groeikampen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als groeikampen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring,
of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Groeikampen vzw
Stientjesstraat 53
8570 ANZEGEM
creagroeikampen@gmail.com
0497 64 83 70

BTW BE 1008.387.848

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Groeikampen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Groeikampen vzw;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en uw kinderen verzamelen en verwerken: 

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummers, GSM-nummers;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, allergiëen, school.
 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het bekomen van subsidies (Departement Jeugd);
 • kampbegeleiders en –coördinatoren i.f.v. de kampenwerking.
 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toe- stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Versie 01/06/2024

ociale Media (zie ook bij 6. FOTO’s en VIDEO’s)

Tijdens onze kampen en activiteiten kunnen we niet-gerichte sfeerbeelden nemen om op onze facebookpagina, twitter-, instagramaccount en/of website te plaatsen. 

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Groeikampen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • alle personen die namens Groeikampen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.groeikampen.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacyverklaring

Groeikampen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

Door de betaling uit te voeren voor de kampen van Groeikampen vzw, bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.

12. ALGEMENE FACTURATIEVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Groeikampen VZW en de contractant. Zij omhelzen zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel/overheid is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Groeikampen VZW steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Groeikampen VZW.

Artikel 2. De overeenkomst behelst de uitvoering van diverse projecten, o.a. theater, kampen, workshops, shows, intrede van de sint… De typiciteit van elk van deze projecten, in zover nodig, zal beschreven worden onder de bijzondere voorwaarden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid. Groeikampen VZW is aansprakelijk voor de ongevallen/schade die zich voordoen bij de uitvoering van de projecten zoals omschreven in artikel 2. Zij zal hiertoe de nodige verzekeringen afsluiten. De organisator zal echter aansprakelijk zijn voor alle schade die ontstaat ten gevolge van een gebrekkige organisatie, tekort aan voorzieningen, het totstandkomen van onveilige (verkeers)situatie door onvoldoende voorzorgen enzovoort. De organisator zal zich hiertegen verzekeren. De organisator zorgt tevens voor de nodige vergunningen zodat alles kan doorgaan.

Artikel 4. Annulering. In geval van annulering van het project door de organisator zal Groeikampen VZW, recht hebben op een vergoeding van 50 % indien de annulering gebeurt meer dan 15 dagen voorafgaand aan de  aanvang van het projecten op 100 % indien de annulatie plaats vindt minder dan 15 dagen voor de aanvang van de projecten. De reeds gemaakte kosten zijn in elk geval betaalbaar, deze zullen worden aangerekend op de schadevergoeding. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte. Van deze bepaling kan afgeweken worden in onderling akkoord tussen de partijen.

Artikel 5. Betalingen. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van Groeikampen VZW, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.  In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan Groeikampen VZW toekomen ingevolge de veroordeling van de klant.

Artikel 6. Overmacht. In geval van overmacht, zijnde een gebeurtenis die onvoorzienbaar is en onvermijdbaar zal de partij die met de overmacht geconfronteerd wordt dit onmiddellijk ter kennis brengen van haar contractpartij. In geval niet aan de overmacht kan geremedieerd worden zal het project geannuleerd worden, zonder dat een van de partijen aan de andere partij een schadevergoeding kan vorderen wegens contractbreuk. De reeds gemaakte kosten dienen echter integraal vergoed te worden, inclusief de vergoedingen voor de ingehuurde freelancers. Het weer zal in geen geval als overmacht gekwalificeerd kunnen worden.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens. Het is mogelijk dat Groeikampen VZW in de uitvoering van diens opdracht ten behoeve van de klant, in aanraking zal komen met persoonsgegevens die onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vallen. Groeikampen VZW zal deze gegevens enkel gebruiken om de projecten op de beste manier te laten verlopen, alsook om de deelnemers in kennis te stellen van andere activiteiten.  Tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden kan elke deelnemer zich kosteloos verzetten, door het zenden van een e-mail naar creagroeikampen@gmail.com.  Iedere deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Groeikampen VZW zal uw gegevens niet meedelen aan derden, tenzij de wet hen hiertoe verplicht.

Artikel 8. Varia. Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. 

Mijn opleidingen